R-Train Edukacja dorosłych dla kobiet z obszarów wiejskich w krajach europejskich.

Projekt realizowany w ramach podprogramu Grundtvig, będącego częścią programu "Uczenie się przez całe życie".

O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby kobiet 45+ z obszarów wiejskich z całej Europy, jego celem jest podniesienie kwalifikacji tych kobiet, jak również jakości szkoleń adresowanych do tej grupy docelowej.

zolta-z-kwiatkiem

Ma również zachęcić do tworzenia międzynarodowej sieci instytucji wokół tego tematu edukacyjnych zajmujących kształceniem przez całe życie poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz europejskich dobrych praktyk. Projekt stawia sobie za cel podniesienie świadomości na temat przeszkód edukacyjnych, ale również możliwości, jakie stają przed kobietami z obszarów wiejskich, chciałby także podnieść poziom zatrudnialności wśród tej grupy docelowej. Zwykle te kobiety nie są zainteresowane kształceniem przez całe życie lub tez nie mają do niego dostępu.

gatheringDzięki udziałowi w spotkaniach międzynarodowych organizacje i lokalne społeczności zostaną uwrażliwione na szerszy europejski kontekst tego problemu.
Interaktywna strona internetowa oraz zbiór dobrych praktyk na temat zarządzania edukacją ustawiczną w regionach wiejskich mogą zapewnić sukces projektowi. Strona internetowa będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno dla pracowników projektu, jak kobiet z obszarów wiejskich oraz organizacji edukacyjnych oferujących szkolenia.
Realizacja tego projektu zainicjuje dialog między różnymi regionami Europy na temat edukacji kobiet z obszarów wiejskich, pogłębi wiedzę na ich sytuacji, jak również wpłynie na większą tolerancję między krajami i kulturami.

KONTEKST

Badania przeprowadzone przez Unię Europejską wyraźnie wskazują, iz poziom zatrudniania kobiet z obszarów wiejskich jest niższy w stosunku do całej populacji, szczególnie kobiet 45+ , wiąże się to nierozerwalnie z niższymi kwalifikacjami oraz z utrudnionym dostępem do edukacji lub też brakiem informacji na temat fenomenu kształcenia przez całe życie. Rola kobiet z obszarów wiejskich często ogranicza się do obowiązków rodzinnych i domowych, w przeciwieństwie do mężczyzn, których pozycja związana jest z życiem publicznym i zawodowym.

Plan działania mający na celu większe upodmiotowienie kobiet z obszarów wiejskich musi być opary o promocję wartości, struktur i procesów, które będą mogły zniwelować nierówności w dostępie do politycznych, społecznych i ekonomicznych zasobów. Edukacja odgrywa w tym bardzo ważną rolę, ponieważ podwyższa kwalifikację.